Zmluvné podmienkyPoužívaním webovej stránky BlockMag.com („Služba“), všetky služby Silver Line SRL („BlockMag.com“), súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky poskytovania služieb“). Silver Line SRL si vyhradzuje právo z času na čas aktualizovať a zmeniť Podmienky služby bez upozornenia. Akékoľvek nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú aktuálnu Službu, vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov, budú podliehať Zmluvným podmienkam. Pokračovanie v používaní Služby po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s týmito zmenami. Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na: http://www.BlockMag.com/terms Porušenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených nižšie bude mať za následok zrušenie vášho účtu. Hoci BlockMag.com zakazuje takéto správanie a obsah v službe, rozumiete a súhlasíte s tým, že BlockMag.com nemôže byť zodpovedný za obsah uverejnený v službe a napriek tomu môžete byť takýmto materiálom vystavení. Súhlasíte s používaním Služby na vlastné riziko.


Podmienky účtu

 1. Ak chcete používať túto službu, musíte mať 13 rokov alebo viac.
 2. Musíte byť človek. Účty registrované „botmi“ alebo inými automatizovanými metódami nie sú povolené.
 3. Na dokončenie procesu registrácie musíte poskytnúť svoje celé meno, platnú e-mailovú adresu a všetky ďalšie požadované informácie.
 4. Vaše prihlasovacie údaje môže používať iba jedna osoba – jedno prihlásenie zdieľané viacerými ľuďmi nie je povolené. Môžete vytvoriť samostatné prihlasovacie údaje pre toľko ľudí, koľko chcete.
 5. Zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a hesla. Silver Line SRL nemôže a nebude zodpovedať za žiadnu stratu alebo škodu v dôsledku nesplnenia tejto bezpečnostnej povinnosti.
 6. Zodpovedáte za všetok uverejnený obsah a aktivitu, ku ktorej dôjde pod vaším účtom (aj keď Obsah zverejnia iní, ktorí majú účty pod vaším účtom).
 7. Ak používate bezplatný účet, nemáte povolené blokovať reklamy.
 8. Jedna fyzická alebo právnická osoba nemôže mať viac ako jeden bezplatný účet.
 9. Službu nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely. Pri používaní Služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Podmienky platby, vrátenia peňazí, inovácie a staršej verzie

 1. Na platenie účtov sa vyžaduje platná kreditná karta. Bezplatné účty nie sú povinné poskytnúť číslo kreditnej karty.
 2. Ak si na začiatku zaregistrujete strieborný, zlatý alebo platinový účet a nezrušíte tento účet do 30 dní, poplatky vám budú účtované mesačne počnúc 30. dňom po prvom vytvorení účtu. Ak zrušíte pred spracovaním vašej prvej faktúry 30. deň, nebudú vám účtované žiadne poplatky.
 3. Inovácia z bezplatného plánu na akýkoľvek platený plán ukončí vašu bezplatnú skúšobnú verziu. Hneď po inovácii vám bude účtovaný prvý mesiac.
 4. Služba sa účtuje vopred na mesačnej báze a je nevratná. Neexistujú žiadne náhrady ani kredity za neúplné mesiace služby, refundácie za upgrade/downgrade ani refundácie za mesiace nevyužité s otvoreným účtom. Aby sme so všetkými zaobchádzali rovnako, nebudú sa robiť žiadne výnimky.
 5. Všetky poplatky nezahŕňajú všetky dane, odvody alebo clá uložené daňovými úradmi a vy budete zodpovední za zaplatenie všetkých takýchto daní, odvodov alebo ciel, okrem daní Kanady (HST).
 6. Pri každej inovácii alebo znížení úrovne plánu sa na vašu kreditnú kartu, ktorú ste uviedli, automaticky naúčtuje nová sadzba v nasledujúcom fakturačnom cykle.
 7. Prechod na staršiu verziu služby môže spôsobiť stratu obsahu, funkcií alebo kapacity vášho účtu. Silver Line SRL nepreberá žiadnu zodpovednosť za takúto stratu.

Zrušenie a ukončenie

 1. Za riadne zrušenie účtu nesiete výhradnú zodpovednosť. Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz Nastavenia v pravom navigačnom paneli v hornej časti obrazovky. Prípadne to môžete zrušiť tak, že nám pošlete e-mail z vašej administratívnej e-mailovej adresy, ktorá bola použitá na počiatočné vytvorenie vášho účtu BlockMag.
 2. Po zrušení bude všetok váš obsah zo Služby okamžite odstránený. Po zrušení účtu nie je možné tieto informácie obnoviť.
 3. Ak Službu zrušíte pred koncom aktuálneho splateného mesiaca, vaše zrušenie nadobudne účinnosť okamžite a už vám nebudú účtované žiadne poplatky.
 4. Silver Line SRL má podľa vlastného uváženia právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie Služby alebo akejkoľvek inej služby BlockMag.com z akéhokoľvek dôvodu. Takéto ukončenie Služby bude mať za následok deaktivácia alebo vymazanie vášho účtu alebo vášho prístupu k vášmu účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkého obsahu vo vašom účte. BlockMag.com si vyhradzuje právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Autorské práva a vlastníctvo obsahu

 1. Všetok obsah uverejnený v Službe musí byť v súlade s kanadským zákonom o autorských právach.
 2. Nenárokujeme si žiadne práva duševného vlastníctva na materiál, ktorý poskytujete Službe. Váš účet a nahrané materiály zostávajú vaše.
 3. BlockMag.com nepreveruje Obsah, ale BlockMag.com a jej splnomocnená osoba majú právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom Služby.
 4. Na vzhľad a dojem zo Služby sa vzťahuje autorské právo© 2021 BlockMag.com Ltd. Všetky práva vyhradené. Bez výslovného písomného povolenia od BlockMag.com nesmiete duplikovať, kopírovať ani opätovne používať žiadnu časť HTML/CSS alebo prvkov vizuálneho dizajnu.

Úpravy služby a cien

 1. BlockMag.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, Službu (alebo akúkoľvek jej časť) s upozornením alebo bez neho.
 2. Ceny všetkých Služieb vrátane, ale nie výlučne, poplatkov za mesačné predplatné za Službu sa môžu zmeniť na základe 30-dňového upozornenia od nás. Takéto oznámenie môže byť poskytnuté kedykoľvek zverejnením zmien na stránke BlockMag (BlockMag.com) alebo v samotnej službe.
 3. BlockMag.com nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

Všeobecné podmienky

 1. Službu používate na vlastné riziko. Služba je poskytovaná na základe „ako je“ a „ako je dostupné“.
 2. Technická podpora je poskytovaná len platiacim majiteľom účtov a je dostupná prostredníctvom e-mailu.
 3. Beriete na vedomie, že BlockMag.com využíva dodávateľov tretích strán a hostiteľských partnerov na poskytovanie potrebného hardvéru, softvéru, sietí, úložiska a súvisiacej technológie potrebnej na spustenie Služby.
 4. Nesmiete upravovať, prispôsobovať alebo hackovať Službu alebo upravovať inú webovú stránku tak, aby ste nepravdivo naznačovali, že je spojená so Službou, BlockMag.com alebo akoukoľvek inou službou BlockMag.com.
 5. Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe bez výslovného písomného povolenia od BlockMag.com.
 6. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, odstrániť obsah a účty obsahujúce obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky.
 7. Verbálne, fyzické, písomné alebo iné zneužitie (vrátane hrozieb zneužitia alebo postihu) akéhokoľvek zákazníka, zamestnanca, člena alebo úradníka BlockMag.com bude mať za následok okamžité zrušenie účtu.
 8. Uvedomujete si, že technické spracovanie a prenos Služby, vrátane vášho Obsahu, sa môže prenášať nekódovane a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia.
 9. Nesmiete odovzdávať, uverejňovať, hostiť ani prenášať nevyžiadané e-maily, SMS alebo „spamové“ správy.
 10. Nesmiete prenášať žiadne červy ani vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
 11. Ak vaše využitie šírky pásma presiahne 300 MB/mesiac, alebo výrazne prekročí priemerné využitie šírky pásma (určené výhradne BlockMag.com) inými zákazníkmi BlockMag, vyhradzujeme si právo okamžite deaktivovať váš účet alebo obmedziť váš hosting, kým nebudete môcť znížte spotrebu šírky pásma.
 12. BlockMag.com nezaručuje, že (i) služba bude spĺňať vaše špecifické požiadavky, (ii) služba bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bezchybná, (iii) výsledky, ktoré možno získať z používanie služby bude presné alebo spoľahlivé, (iv) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu zakúpeného alebo získaného prostredníctvom služby bude spĺňať vaše očakávania a (v) akékoľvek chyby v službe budú opravené.
 13. Objednávky sa zhromažďujú priamo vo vašom účte PayPal. BlockMag si neúčtuje žiadnu províziu a nezasahuje do procesu platby objednávky.
 14. Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že BlockMag.com nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo príkladné škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotné straty (aj keď BlockMag.com bol upozornený na možnosť takýchto škôd), vyplývajúce z: (i) používania alebo nemožnosť používať službu; (ii) náklady na obstaranie náhradných tovarov a služieb, ktoré sú výsledkom akéhokoľvek zakúpeného alebo získaného tovaru, údajov, informácií alebo služieb alebo prijatých správ alebo transakcií uskutočnených prostredníctvom alebo zo služby; (iii) neoprávnený prístup alebo zmena vašich prenosov alebo údajov; (iv) vyhlásenia alebo správanie akejkoľvek tretej strany v súvislosti so službou; (v) alebo akúkoľvek inú záležitosť týkajúcu sa služby.
 15. Neschopnosť BlockMag.com uplatniť alebo presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie Podmienok poskytovania služieb neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a BlockMag.com a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a BlockMag.com (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií podmienok služby).
 16. Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by ste mali poslať na adresu BlockMag dot com.


loader